9674 شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد

9674 شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد

فرشاد فاتوت در نشست سراسری مدیران مدارس غیردولتی و هیات امنای مدارس با بیان اینکه 304 هزار فرصت شغلی مستقیم در شرکت های دانش بنیان وجود دارد، افزود: فروش ما تا پایان سال 1401 به 517 میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوری بالغ بر 3 هزار و 109 میلیارد تومان است، در برنامه هفتم با حمایت دولت به 100 همات می رسد.

معاون ارتباطات صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به پدیده مهاجرت گفت: تجربه نشان داده است که با دانستن اتفاقات خوب و آینده کشور، مردم از این مهاجرت پشیمان می شوند زیرا می دانند امکان رشد وجود دارد. در کشور.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8716547/%DB%B9%DB%B6%DB%B7%DB%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF