یک تحلیلگر ارتش آمریکا به دلیل ارائه اطلاعات نظامی به چین بازداشت شد


تهران- ایرنا- رسانه‌ها گزارش دادند که یک تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا به دلیل ارائه اطلاعات محرمانه نظامی به چین بازداشت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85411686/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA