گوگل انتشار گازهای گلخانه ای را 50 درصد افزایش داد

گوگل انتشار گازهای گلخانه ای را 50 درصد افزایش داد