کره جنوبی همکاری امنیتی با کشورهای اقیانوسیه را تقویت می کند


تهران- ایرنا -سران کره جنوبی و کشورهای اقیانوسیه برای تقویت توسعه و همکاری امنیتی پس از نشست ۲ روزه به توافق رسیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127618/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF