کارشناس سوئدی سیاست های ناتو را تخطی از قوانین بین المللی خواند


تهران- ایرنا – کارشناس سوئدی در مصاحبه با رسانه چینی گفت سیاست های ناتو تخطی بزرگی در برابر منشور خود و قوانین بین المللی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167360/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF