ژاپن پرداخت غرامت به کشتی های در حال تردد در آب های روسیه و اوکراین را متوقف می کند


تهران – ایرنا – بزرگترین شرکت های بیمه در ژاپن از اول ژانویه سال ۲۰۲۳ پرداخت غرامت به کشتی های در حال تردد در آب های روسیه و اوکراین را برای خسارات احتمالی ناشی از درگیری های نظامی متوقف خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978408/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86