چین: ویتنام اولویت همیشگی دیپلماسی همسایگی ماست


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای ویتنامی خود تاکید کرد:‌ پکن همیشه هانوی را اولویت دیپلماسی همسایگی خود می‌داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85436611/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA