چین: فیلیپین با همکاری نظامی با آمریکا به تنش در منطقه دامن می زند


تهران- ایرنا – سفیر چین در مانیل گفت فیلیپین با افزایش دسترسی آمریکا به پایگاه های نظامی در این کشور که هدفی جز دخالت در امور میان چین و تایوان ندارد، به بالاگرفتن تنش در منطقه دامن می زند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084661/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%DB%8C