چین سه ماهواره اینترنتی به فضا پرتاب کرد


تهران – ایرنا – چین سه ماهواره که به عنوان بخشی از مجموعه نمایشگر فناوری اینترنت مبتنی بر فضا، توسط آکادمی فناوری فضایی چین در پکن توسعه و ساخته شدند، به فضا ارسال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337908/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF