چین: روابط و شراکت راهبردی با عراق و سوریه داریم


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین درخصوص روابط چین با کشورهای عراق و سوریه خاطرنشان کرد که پکن شراکت راهبردی با بغداد و دمشق دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253695/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85