چین به عنوان دشمن فرضی رزمایش ژاپن و آمریکا انتخاب شد


تهران- ایرنا- رزمایش مشترک ژاپن و آمریکا در حالی آغاز شد که برای نخستین بار، چین به عنوان دشمن فرضی در این تمرینات در نظر گرفته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85376539/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF