چین: اهمیت زیادی به توسعه روابط با افغانستان قائل هستیم


تهران-ایرنا- «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در دیدار با «امیر خان متقی» وزیر امور خارجه طالبان گفت: پکن اهمیت زیادی به توسعه روابط با کابل قائل هستیم


منبع: https://www.irna.ir/news/85250113/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85