چرا سیاست همسایگی ایران باید تقویت شود؟


تهران- ایرنا-سیاست همسایگی دولت سیزدهم از جمله رویکردهایی است که با فعال سازی و احیای مناسبات سیاسی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با همسایگان توانست تحرک فزاینده ای به سیاست خارجی دهد، اما اکنون زمان آن رسیده که با ساز وکارهای جدید سیاست همسایگی تقویت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85362108/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF