چرا زخم روابط پکن- واشنگتن التیام نمی یابد؟


تهران- ایرنا- مناسبات آمریکا و چین با وجود مدیریت اختلافات توسط پکن، هنوز چالش های بسیاری را تجربه می کند و روندهای نظام بین الملل در حال گذار نشان می دهد که این چالش ها طی سال های اینده به دلیل تضادهای سیاسی- اقتصادی و امنیتی می تواند افزایش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299401/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF