پیکسل 9 احتمالاً اثر انگشت را حتی زمانی که دست خیس است تشخیص می دهد

پیکسل 9 احتمالاً اثر انگشت را حتی زمانی که دست خیس است تشخیص می دهد