پکن: آمریکا حق دخالت در مسائل چین و فیلیپین را ندارد


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز سه شنبه در نشست مطبوعاتی گفت همکاری نظامی آمریکا و فیلیپین نباید به حاکمیت و حقوق و منافع دریایی چین آسیبی برساند و آمریکا حقی برای دخالت ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85422683/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF