پرابوو سوبیانتو رئیس‌جمهوری اندونزی شد


تهران-ایرنا- کمیسیون انتخابات اندونزی سرانجام “پرابوو سوبیانتو” را به‌عنوان فرد پیروز این دور از انتخابات ریاست جمهوری کشور و در واقع رئیس جمهوری جدید کشور معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85423846/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF