وضعیت ارتباطات بین المللی عادی شده است

وضعیت ارتباطات بین المللی عادی شده است