وزیر کشاورزی حکومت افغانستان عازم تهران شد


کابل – ایرنا – «عطاالله عمری» وزیر زراعت (کشاورزی) حکومت سرپرست افغانستان در رأس هیأتی از این وزارتخانه وبه دعوت مقامات کشورمان عازم تهران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205464/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF