وزارت دفاع چین: موانع زیادی در روابط با ارتش آمریکا وجود دارد


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت دفاع ملی چین تاکید کرد موانع زیادی در روابط کنونی بین دو ارتش چین و آمریکا وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218020/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF