وال استریت ژورنال: چین از اروپا خواست تا به درگیری های اوکراین پایان دهد


تهران- ایرنا- وال استریت ژورنال گزارش داد که لی هوی نماینده ویژه چین در سفر اخیر خود به کشورهای اروپایی خواستار اقدامات سریع برای پایان دادن به درگیری اوکراین قبل از گسترش آن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122878/%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86