همکاری های رسانه ای ایرنا و خبرگزاری عربستان گسترش می یابد


گوانگجو – ایرنا – ” علی نادری ” مدیرعامل ایرنا که برای شرکت در اجلاس مدیران رسانه های جهان به چین ( شهر گوانگجو ) سفر کرده است ؛ روز سه شنبه در حاشیه این اجلاس در دیدار با « فهد بن حسن آل عقران » رییس خبرگزاری عربستان ؛ راههای توسعه همکاری های خبری و رسانه ای میان دو خبرگزاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312278/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF