هشدار رییس جمهور چین در مورد آغاز جنگ سرد جدید


تهران-ایرنا- شی جین پینگ رییس جمهور چین در نشست بریکس در آفریقای جنوبی که از سوی وانگ ونتائو وزیر بازرگانی این کشور قرائت شد در مورد آغاز جنگ سرد جدید هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207369/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF