نیکی : آمریکا از ماهواره های ژاپن در برابر هرگونه حمله محافظت می کند


تهران – ایرنا- ایالات متحده طبق معاهده همکاری متقابل ایالات متحده و ژاپن در سال ۱۹۶۰ و تضمین های امنیتی، از ماهواره های ژاپنی در برابر هرگونه حمله محافظت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993007/%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA