میکروفون های قابل کاشت برای ناشنوایان ساخته شده است

میکروفون های قابل کاشت برای ناشنوایان ساخته شده است