میزان رضایت از کابینه نخست وزیر ژاپن به کمترین سطح خود رسید


تهران – ایرنا – نظرسنجی منابع ژاپنی نشان می‌دهد که با افشای رسوایی مالی حزب حاکم لیبرال دموکرات(LDP)، میزان رضایت از کابینه نخست وزیر این کشور با ۴.۴ درصد کاهش دیگر به پایین ترین سطح خود یعنی ۲۰.۱ درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85414483/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF