میزان تولدها در ژاپن برای نخستین بار به کمترین رقم در سال ۲۰۲۲ رسید


تهران- ایرنا- داده های دولتی ژاپن امروز سه شنبه نشان می دهد تعداد نوزادانی که طی سال ۲۰۲۲ در ژاپن متولد شده اند، به پایین ترین میزان برای هفتمین سال پیاپی و به کمتر از ۸۰۰ هزار نفر رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043506/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2