ملونی: ایتالیا قصد حضور فزاینده در منطقه اقیانوس هند و آرام را دارد


تهران- ایرنا- «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا در نشست خبری مشترک با همتای ژاپنی خود در توکیو اعلام کرد که این کشور قصد حضور فزاینده در منطقه اقیانوس هند و آرام را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85377582/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7