معاون گردشگری ایران به چین سفر کرد


تهران- ایرنا- علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای حضور در نشست اتحادیه بین المللی شهرهای گردشگری در امتداد جاده ابریشم، در صدر هیاتی از فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری به چین سفر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217050/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF