معاون دبیرکل سازمان ملل: طالبان فورا به منع آموزش دختران پایان دهد


تهران- ایرنا- آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که طالبان باید فوراً به منع آموزش دختران پایان دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048640/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86