مشوق جدید دولت چین برای کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی درمان ناباروری


تهران-ایران- دولت چین در راستای سیاست جدید افزایش جمعیت خود، اصلاحاتی در قانون بیمه این کشور انجام داد که به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری منجر خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168076/%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C