مسائل اقتصادی چین و آمریکا نباید دستاویز موضوعات سیاسی شود


تهران-ایرنا-«لی کیانگ» نخست وزیر چین در دیدار با «جینا رینموندو» وزیر بازرگانی آمریکا گفت: استفاده از مسائل اقتصادی و تجاری به عنوان ابزار سیاسی، روابط دوجانبه و اعتماد متقابل را تحت تاثیر جدی قرار می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214736/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF