"لولا" در راه چین؛ از روابط دوجانبه تا رایزنی برای حل بحران اوکراین در دستور کار


تهران- ایرنا – در آستانه سفر مهم رئیس جمهوری برزیل به چین، روزنامه چینی گلوبال تایمز در گزارشی سفر لولا داسیلوا به پکن را در راستای طیفی از اهداف اقتصادی-سیاسی و در راس آن دو هدف مهم تقویت همکاری دوجانبه و دستیابی به راهکاری برای حل و فصل سیاسی جنگ اوکراین عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079705/%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86