قانونگذار آمریکایی چین را به قلدری در برابر تایوان متهم کرد


تهران- ایرنا- مایک گالالر رئیس کمیته امور چین مجلس نمایندگان آمریکا در جریان سفر به تایوان و مذاکرات با سران آن، پکن را به «قلدری» در برابر تایپه متهم کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85395070/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF