قاضی ارشد طرفدار رئیس جمهور اندونزی توبیخ شد


تهران– ایرنا– یک هیئت قضایی در اندونزی، رئیس دادگاه قانون اساسی را به دلیل تضاد منافع در حکمی به نفع فرزند رئیس جمهور این کشور که به وی برای معاونت ریاست جمهوری مجوز می‌داد، مجرم شناخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284419/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D8%AF