فیلیپین با تلاش جدایی‌طلبانه دوترته مقابله می‌کند


تهران- ایرنا- دستگاه امنیتی فیلیپین با به کارگیری «اقتدار و نیروها» با تلاش رودریگو دوترته رئیس جمهوری سابق بمنظور جدا کردن برخی از جزایر جنوبی، مقابله می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85376021/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF