ضرورت اصلاحات اقتصادی در چین؛ از افزایش دستمزدها تا توزیع مجدد ثروت


تهران- ایرنا- اجلاس به اصطلاح «دو نشست» چین در حالی هفته گذشته برگزار شد که ناظران تاکید دارند حزب کمونیست در این اجلاس به مسائل مهمی برای بازسازی اجتماعی-اقتصادی از جمله در زمینه توزیع مجدد ثروت، افزایش دستمزدها، افزایش درآمد خانوارها، مالیات تصاعدی و پلکانی بر درآمدها، اجرای مالیات بر دارایی، افزایش سن بازنشستگی و دیگر اصلاحات ضروری نپرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85415762/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF