شورای مقاومت افغانستان از نشست مونیخ برای مقابله با طالبان کمک خواست


تهران- ایرنا- شورای مقاومت از شرکت کنندگان نشست مونیخ خواست به نیروهای جایگزین طالبان کمک کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034725/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9