شبه جزیره کره؛ نشانه های تداوم تنش در۲۰۲۳


تهران- ایرنا- کره شمالی که در سال ۲۰۲۲ میلادی دهها موشک بالستیک آزمایش و نخستین ساعات سال جدید میلادی۲۰۲۳ را نیز با آزمایش یک موشک کوتاه برد آغاز کرد و در دیگر سو نیر کره جنوبی خبر از ایجاد یک بخش جدید مقابله با سلاح های کشتار جمعی و موشک هسته ای کره شمالی داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986419/%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3