شاخصه های حکمرانی عادلانه در افغانستان


تهران- ایرنا- عدالت و برابری همواره در تاریخ افغانستان به عنوان یک حلقه مفقوده مطرح بوده‌است‌ و در دوره طالبان نیز این تبعیض قومیتی و جنسیتی نهادینه به چشم می‌خورد. از نگاه کارشناسان با رفع این تبعیض سیستماتیک و تشکیل حکومت فراگیر، مشروعیت و مقبولیت ملی، منطقه‌ای و جهانی رقم خواهدخورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211335/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86