سیگار: طالبان در تعقیب و بازداشت نیروهای امنیتی پیشین هستند


تهران-ایرنا- اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) مدعی شد که نیروهای حکومت طالبان همه روزه در تعقیب نیروهای دفاعی و امنیتی سابق و جست و جوی خانه های آنان هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047525/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF