سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به واشنگتن چه اهدافی را دنبال می کند؟


تهران- ایرنا- «یون سوک یول» رئیس جمهور کره جنوبی روز دوشنبه به منظور انجام سفری ۶ روزه به واشنگتن سفر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091089/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF