سفارت چین در روسیه: مسکو آرام است


تهران -ایرنا- سفارت چین در روسیه وضعیت پایتخت این کشور را آرام توصیف کرد و نوشت: ما وضعیت روستوف را لحظه به لحظه پیگیر خواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150022/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA