سالگرد گروگان‌گیری سفارت ژاپن در پرو و بمباران کامبوج توسط آمریکا
تهران- ایرنا- ۲۸ سال پیش در چنین روزی گروگان‌گیری صدها دیپلمات، مقام دولتی و نظامی توسط یک گروه مسلح در سفارت ژاپن در پرو که به علت مخالفت با سیاست‌های رئیس جمهور ژاپنی تبار پرو صورت گرفته بود، پایان یافت. همچنین ۵۵ سال پیش ایالات متحده ۱۱۰ هزار تن بمب را در جریان جنگ ویتنام بر سر کشور کامبوج ریخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85451037/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7