سازمان ملی هوش مصنوعی افتتاح شد

سازمان ملی هوش مصنوعی