سازمان ملل: افغانستان بیشترین اراضی آلوده با مواد انفجاری را در جهان دارد


تهران- ایرنا- دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد “اوچا” می‌گوید که افغانستان بیشترین اراضی آلوده با مواد انفجاری را در جهان، دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042603/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7