رییس جمهور اندونزی: اختصاص بودجه به تسلیحات نظامی باید بر اساس اولویت‌های ملی باشد


تهران- ایرنا- جوکو ویدودو رییس جمهور اندونزی تاکید کرد: اختصاص بودجه برای تهیه تسلیحات نظامی یا به روزرسانی تجهیزات دفاعی باید بر اساس اولویت‌های ملی انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85250380/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3