رویدادهای کرونایی اخیر چین از نگاه رسانه های غربی


تهران- ایرنا- در شرایطی که این روزها کف خیابان های بسیاری از شهرهای کشورهای غربی صحنه تظاهرات و اعتراض مردم به تورم شدید و ناکارآمدی دولت ها در مهار این وضعیت است، رسانه های غربی با هدف تحت فشار قرار دادن چین، با بزرگنمایی رویدادهای اخیر در چین، موج رسانه ای گسترده را علیه این کشور آغاز کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955682/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C