روح نشست کمپ دیوید، خلق ناتوی کوچک در آسیا


تهران – ایرنا – رویکرد و اظهارات دوگانه سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس کمپ دیوید، موجب عکس العمل رسانه های جهان و کارشناسان در تحلیل این رویکرد دوپهلو و ابراز تردید در قصد پنهان آنها برای ایجاد یک مینی ناتو در شرق آسیا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203448/%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7