روایت روزنامه ژاپنی از غش کردن بوش پدر در سال ۱۹۹۲


تهران- ایرنا- یک روزنامه ژاپنی با مرور خاطره غش کردن جرج اچ.دابلیو بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا در یک مراسم شام در دفتر نخست وزیری ژاپن در سال ۱۹۹۲، ادعاهای او در مورد دیدن «نور زیبا» و حضور در جایی مثل «بهشت» در هنگام بی‌هوشی را فاش کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330774/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B2